ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ในปีการศึกษา 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์์มอบทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 ในสาขาวิชา 
1. วิศวกรรมศาสตร์
2. อุตสาหกรรมการเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร,โภชนศาสตร์อาหาร
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
4. สาธารณสุขศาสตร์
5. จิตวิทยา (วทบ.)
6. การบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ
สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กองกิจการนิสิต หรือ คณะของท่าน ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-247-9547
หรือ http://ajinomotofoundation.or.th/help-student-to-graduate-2016/

Previous Article รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล"
Next Article รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไทยเชฟ เวเรจ (จำกัด) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.60
Print
690

Documents to download

x