ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

หยุดละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา: ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ "หยุดละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา: ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" และ โปสเตอร์ "STOP FAKE: Respect Intellectual Property Right" ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 

Previous Article สภากาชาดไทย เชิญชวนนิสิตส่ง “โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
Next Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
Print
155

x