ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขั้นตอนการจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ โดยนิสิตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังรายละเอียดตามเอกสาร แนบ หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th

Previous Article ปลุกพลังต้านโกง ของชาว มศว "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา"
Next Article งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ มศว ปลอดบุหรี่
Print
155

x