ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารแนบ สมัครขอรับทุนการศึกษา โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ cp.scholarship.apply@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ประกอบและส่งตัวเอกสารใบสมัครไปยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2258 9589

Previous Article ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
Next Article โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
Print
1926

x