การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง

สมัครที่ มศว 
นักศึกษาวิชาทหารเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,โอนย้าย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเวลา : วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. (วันเวลาราชการ)
สถานที่ : งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
             
งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

สมัครและรายงานตัวที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
สถานที่ : ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี รวมพลบริเวณด้านข้างสนามยิงปืน)

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว
กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น สถานศึกษาเดิม

- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง (รับรองโดยกองกำลังพล ศูนย์การดำลังสำรอง)
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ถ้ามี
- รูปถ่ายสวมเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ขนาด 3X4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

กรณีเเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น โอนย้านสถานศึกษา
- ใบสมัครสีขาว (รด.2)
- สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดย ศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาคเดิม)
- หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ (กรณีรอรับสิทธิ์) ฉบับจริงที่รับรองโดย กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว ศูนย์กำลังสำรอง
- รูปถ่ายสวมเครื่องแบบ นศท. ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซ.ม.

ค่าบำรุง ชำระในวันรายงานตัว
- นศท. ชั้นปีที่ 3 คนละ 600 บาท
- นศท. ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง

ข้อปฏิบัติอื่นๆ 
นศท. ชาย ต้องตัดผมสั้นตามที่โรงเรียนรักษาดินแดนกำหนด (ไม่ปฏิบัติไม่รับสมัคร)
นศท. ชั้นปีที่ 3-5 โอนย้ายสถานศึกษาจากส่วนภูมิภาค ต้องทำบัตรประจำใหม่

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกแบบรายงานตัว นศท. แบบ รด.2 ให้เรียบร้อย
2.  กรอกสมุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปีที่จะสมัครเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต
คุณดวงสมร  ทวีสุข โทร. 0 2649 5000 ต่อ 12086