งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาและการเทียบค่าเป็นหน่วยชั่วโมง เพื่อบันทึกกิจกรรมอาสา ( สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป )งานกิจกรรมนิสิต1/16/2018104.48 KBDownload
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสำหรับองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/12/201637.00 KBDownload
ตัวอย่างการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016294.66 KBDownload
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016139.00 KBDownload
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อเพื่อบันทึกกิจกรรมงานกิจกรรมนิสิต10/12/201613.13 KBDownload
แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรมนิสิต สำหรับบันทึกใน supreme2004งานกิจกรรมนิสิต9/27/2017234.60 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/2/2017178.26 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมนิสิต (สำหรับหน่วยงาน)งานกิจกรรมนิสิต2/28/201846.69 KBDownload
แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อขอบันทึกกิจกรรมอาสางานกิจกรรมนิสิต1/16/2018126.43 KBDownload
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560งานกิจกรรมนิสิต6/13/201731.88 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/201619.80 KBDownload
แบบฟอร์มสำรวจใช้สนามกีฬาของศูนย์กีฬา (15 ส.ค.60-31 ก.ค.61)งานกิจกรรมนิสิต6/13/201742.50 KBDownload
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต11/18/201622.29 KBDownload
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562ประกาศ2/5/2019123.67 KBDownload

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
FORM แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษา12/12/201835.75 KBDownload
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับศูนย์การแพทยย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานสวัสดิการนิสิต8/2/201854.82 KBDownload
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ ....ปีการศึกษา...........ทุนการศึกษา10/5/201835.75 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลตำรวจงานสวัสดิการนิสิต8/2/201830.53 KBDownload
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 7/6/201835.75 KBDownload