เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป

งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาและการเทียบค่าเป็นหน่วยชั่วโมง เพื่อบันทึกกิจกรรมอาสา ( สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป )งานกิจกรรมนิสิต1/16/2018104.48 KBDownload
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสำหรับองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/12/201637.00 KBDownload
ตัวอย่างการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016294.66 KBDownload
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016139.00 KBDownload
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อเพื่อบันทึกกิจกรรมงานกิจกรรมนิสิต10/12/201613.13 KBDownload
แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรมนิสิต สำหรับบันทึกใน supreme2004งานกิจกรรมนิสิต9/27/2017234.60 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/2/2017178.26 KBDownload
แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อขอบันทึกกิจกรรมอาสางานกิจกรรมนิสิต1/16/2018126.43 KBDownload
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม/โครงการของคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560งานกิจกรรมนิสิต6/13/201731.88 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/201619.80 KBDownload
แบบฟอร์มสำรวจใช้สนามกีฬาของศูนย์กีฬา (15 ส.ค.60-31 ก.ค.61)งานกิจกรรมนิสิต6/13/201742.50 KBDownload
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต11/18/201622.29 KBDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมและแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องงานกิจกรรมนิสิต2/12/2018139.13 KBDownload

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้างานสวัสดิการนิสิต10/12/201630.53 KBDownload

งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 TitleCategoryModified DateSize 
ใบสมัครทำงานพิเศษงานแนะแนวให้คำปรึกษา10/12/201659.25 KBDownload